Algemene voorwaarden – Play Masterplan

Dit zijn de algemene voorwaarden van Play Masterplan. Het ingeschreven adres van Play Masterplan is Meersingel 36 2642JB Pijnacker, met het KvK-nummer 91279917.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@Playmasterplan.com, 0646206447 of per post naar bovenstaand adres.

Play Masterplan heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

 

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Play Masterplan en u (“Opdrachtgever”). Play Masterplan zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.playmasterplan.com.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Play Masterplan schriftelijk zijn bevestigd.

 

2. Omschrijving dienst

2.1 Play Masterplan ontwikkelt spellen voor organisaties. Play Masterplan combineert een aantal spellen met professionele begeleiding.

2.2 Play Masterplan zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Play Masterplan stelt alles in het werk om de met de Opdrachtgever overeengekomen doelstellingen te realiseren; verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door Opdrachtgever en medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie; stelt zich zodanig op dat het belang van de opdrachtgevers en haar medewerkers centraal blijft staan.

2.3 Play Masterplan kan in overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van de in te zetten dan wel ingezette consultant(s) wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een wijziging van de in te zetten consultant(s) kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg met Play Masterplan.

2.4 Zonder schriftelijke toestemming is het beiden partijen niet toegestaan om personeel van elkaar, betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden, in dienst te nemen anders dan na afloop van een periode van twee jaar na beëindiging van de opdracht.

2.5 Bovenstaand lid is voor Play Masterplan echter niet van toepassing indien het juist tot een onderdeel van de overeengekomen dienstverlening c.q. samenwerkingsovereenkomst behoort om personeel van Opdrachtgever in dienst te nemen.

2.6 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle materialen, documenten en gegevens die Play Masterplan nodig heeft. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdracht betrokken (zullen) zijn.

2.7 Als Play Masterplan daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locaties kosteloos een werkruimte met internetverbinding.

2.8 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens en materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Play Masterplan staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Play Masterplan het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft Play Masterplan het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

3. Prijzen en Tarieven

3.1 De tarieven die Play Masterplan in rekening brengt per opdracht zijn mede gebaseerd op een prijs per uur of per dag en per medewerker. Deze tarieven zijn afhankelijk van het niveau van de te verrichten werkzaamheden en kwalificaties van de in te zetten medewerkers. Indien niet anders overeengekomen zijn de kosten van het normale woon- en werkverkeer voor rekening van de Opdrachtgever. Eventueel te maken reizen alsmede verblijfkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3.2 De tarieven voor trainingen en opleidingen, die gegeven worden op een door de Opdrachtgever verzorgde locatie, zijn gebaseerd op een prijs per trainingsdag met een door Play Masterplan opgegeven aantal deelnemers.

3.3 Play Masterplan mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

3.4 Indien niet anders overeengekomen zijn de kosten van het normale woon- en werkverkeer voor rekening van de Opdrachtgever. Eventueel te maken reizen alsmede verblijfkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3.5 Alle genoemde bedragen en tarieven in dit artikel zijn exclusief BTW. Het tariefjaar van Play Masterplan eindigt op 1 januari van ieder jaar. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, heeft Play Masterplan de mogelijkheid de door haar aan opdrachtgever aangegeven tarieven per die datum te herzien. Deze herziening geschiedt minimaal conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

 

4. Betaling en incassokosten

4.1 Alle offertes moeten bij de startdatum volledig akkoord zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit wordt dan genoemd in de offerte.

4.2 Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. In sommige gevallen kan de Play Masterplan deelfacturen sturen tijdens een lopend project. Opdrachtgever zal hiervan voorafgaand aan de facturering op de hoogte gesteld worden.

4.3 Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim.

4.4 De volledige vordering van Play Masterplan op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

  • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  • Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4.5 Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze toerekenbaar tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

4.6 De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.7 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

 

5. Duur en Afsluiting

5.1 Alle door Play Masterplan genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomsten bij Play Masterplan bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Indien een dergelijke fatale termijn is overeengekomen zal bij niet tijdige nakoming van een (leverings)termijn, Play Masterplan schriftelijk in gebreke dienen te worden gesteld.

5.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Play Masterplan en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5.3 De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

5.4 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

5.5 Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal Play Masterplan de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, voor zover de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever worden bevestigd en overeenkomstig in rekening worden gebracht.

5.6 Play Masterplan mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

5.7 Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat Play Masterplan nog niet heeft uitgevoerd. Bedragen die Play Masterplan voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang (en zonder rechterlijke tussenkomst) door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan de andere partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien deze partij anderszins niet in staat is of van zins is aan de overeengekomen betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

5.8 Voor alle trainingen van Play Masterplan geldt voor de opdrachtgever een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van aanmelding.

 

6. Opschorting & ontbinding

6.1 Play Masterplan mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

6.2 Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

6.3 Play Masterplan mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Play Masterplan dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

 

7. Tussentijdse opzegging

7.1 Als Play Masterplan de opdracht tussentijds opzegt, zal Play Masterplan zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Play Masterplan extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

7.2 Play Masterplan mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 

8. Annulering

8.1 Gemaakte advies- of coachingsafspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden per definitie voor 100% in rekening gebracht.

8.2 Gemaakte afspraken voor begeleiding in welke vorm dan ook kunnen tot drie weken voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten trainingsafspraken binnen twee weken voor de afgesproken datum worden per definitie voor 50% in rekening gebracht. Geannuleerde of vergeten afspraken (voor begeleiding in welke vorm dan ook) binnen één week voor de afgesproken datum worden per definitie voor 100% in rekening gebracht.

 

9. Klachten

9.1 Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.

9.2 Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

9.3 Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.4 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

9.5 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

10. Derden

10.1 Play Masterplan mag werkzaamheden laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

11. Vertrouwelijkheid

11.1 Play Masterplan is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Play Masterplan zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Play Masterplan aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Play Masterplan, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen aan derden.

11.2 Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Play Masterplan alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

11.3 Play Masterplan zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Play Masterplan optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

12. Eigendomsrechten

12.1 Modellen, technieken, instrumenten, intellectuele creaties in de breedste zin van het woord en als bedoeld in het intellectuele eigendomsrecht, producten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Play Masterplan. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Play Masterplan. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in haar eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen, diensten en producten blijven eigendom van Play Masterplan, mits anders schriftelijk of onder licentie overeengekomen, totdat alle bedragen, die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3, volledig aan Play Masterplan zijn voldaan.

12.3 Alle bovengenoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Play Masterplan noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijzen worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Play Masterplan verstrekt zijn.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Play Masterplan voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.5 Als Play Masterplan zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Play Masterplan om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Play Masterplan deze terug kan nemen.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 Play Masterplan verplicht zich gedurende de looptijd van de overeenkomst een gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) aan te houden waarbij het risico voor zaak- en personenschade tot een beperkt bedrag is verzekerd. Dit bedrag is opvraagbaar bij Play Masterplan.

13.2 Play Masterplan aanvaardt aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade die een gevolg is van het toerekenbaar tekortkoming van Play Masterplan of haar medewerkers in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een onrechtmatige daad van Play Masterplan of haar medewerkers, indien en voor zover deze schade door haar aansprakelijkheid verzekering voor Bedrijven wordt gedekt en verzekeraar tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het te dier zake door de verzekering uitgekeerde bedrag. Play Masterplan aanvaardt enkel en alleen aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade. Met betrekking tot zaak- en personenschade geldt hetgeen in het dit lid bepaald is. Het in het vorige lid bepaalde vervalt echter indien de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Play Masterplan of haar leidinggevende ondergeschikten. In dat geval (opzet of grove schuld) zal aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen c.q. overeengekomen activiteit Play Masterplan die van kracht is op het moment van ontstaan van de schade met dien verstande dat Play Masterplan nimmer gehouden kan worden om een bedrag uit te keren dat hoger is dan €50.000,- (vijftigduizend euro).

13.3 Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Play Masterplan heeft gemeld.

 

14. Vrijwaring

14.1 Opdrachtgever vrijwaart Play Masterplan voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Play Masterplan toerekenbaar is.

14.2 Als derden Play Masterplan aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

14.3 Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Play Masterplan zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Play Masterplan, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

15. Overmacht

15.1 Play Masterplan is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.2 Play Masterplan heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is, zijn verplichtingen na te komen

15.3 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

15.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.

15.5 Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

16. Nietigheid

16.1 Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

17. Strijdige clausule

17.1 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De overeenkomst tussen Play Masterplan en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlandse recht.

18.2 Alle geschillen, welke tussen Play Masterplan en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van de nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht bij de bevoegde rechter te Den Haag.